01-06-2017 - 09:53

Tổ chức Bộ máy xã Liên Minh: Đảng ủy - UBND xã

SƠ ĐỒ ĐẢNG ỦY XÃ:

 

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC BỘ MÁY UBND:

 

 

DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC XÃ