Nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức

Về việc ban hành Quy chế quản lý sản phẩm, hàng hóa tham gia Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh Hà Tĩnh, giai đoạn 2019-2020, định hướng 2030

Về việc ban hành Quy chế quản lý sản phẩm, hàng hóa tham gia Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh Hà Tĩnh, giai đoạn 2019-2020, định hướng 2030

28-01-2019
Về việc ban hành Quy chế quản lý sản phẩm, hàng hóa tham gia Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh Hà Tĩnh, giai đoạn 2019-2020, định hướng 2030
Về việc Quy định hƣớng dẫn trình tự, hồ sơ thủ tục thực hiện chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn và cơ chế xây dựng nông thôn mới, đô thị tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2019-2020 theo Nghị quyết số 123/2018/NQ-HĐND ngày 13/12/2018của HĐND tỉnh

Về việc Quy định hƣớng dẫn trình tự, hồ sơ thủ tục thực hiện chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn và cơ chế xây dựng nông thôn mới, đô thị tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2019-2020 theo Nghị quyết số 123/2018/NQ-HĐND ngày 13/12/2018của HĐND tỉnh

02-01-2019
Về việc Quy định hƣớng dẫn trình tự, hồ sơ thủ tục thực hiện chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn và cơ chế xây dựng nông thôn mới, đô thị tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2019-2020 theo Nghị quyết số 123/2018/NQ-HĐND ngày 13/12/2018của HĐND tỉnh
QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ NỢ CỦA CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG

QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ NỢ CỦA CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG

02-08-2018
QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ NỢ CỦA CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG
QUYẾT ĐỊNH SỐ 473/QĐ-UBND NGÀY 28/2/2018 CỦA UBND HUYỆN VỀ HỖ TRỢ KINH PHÍ XDNTM NĂM 2018

QUYẾT ĐỊNH SỐ 473/QĐ-UBND NGÀY 28/2/2018 CỦA UBND HUYỆN VỀ HỖ TRỢ KINH PHÍ XDNTM NĂM 2018

04-03-2018
QUYẾT ĐỊNH SỐ 473/QĐ-UBND NGÀY 28/2/2018 CỦA UBND HUYỆN VỀ HỖ TRỢ KINH PHÍ XDNTM NĂM 2018
1