15-07-2019 - 09:20

Đánh giá, thẩm định mức độ xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu đợt 1 năm 2019

UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành Văn bản số 4548/UBND-NL4 về việc đánh giá, thẩm định mức độ xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu đợt 1 năm 2019

 

Đánh giá, thẩm định mức độ xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu đợt 1 năm 2019

UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành Văn bản số 4548/UBND-NL4 về việc đánh giá, thẩm định mức độ xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu đợt 1 năm 2019

Theo đó, Văn bản yêu cầu các sở, ngành phụ trách tiêu chí: Tổ chức đánh giá, thẩm định từng nội dung của tiêu chí đối với các xã phấn đấu đạt chuẩn NTM, NTM  nâng cao, NTM kiểu mẫu được các huyện, thành phố, thị xã đề xuất thẩm định, đảm bảo khách quan, chính xác, chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh (báo cáo do Giám đốc các sở, Thủ trưởng đơn vị ký), khẳng định rõ tại thời điểm thẩm định: Tiêu chí đạt hay không đạt và ghi rõ hiện trạng tại thời điểm thẩm định, báo cáo đề xuất Ban Chỉ đạo tỉnh, UBND tỉnh trước ngày 10/8/2019.

Lãnh đạo Văn phòng Điều phối NTM tỉnh kiểm tra, thẩm định tiêu chí 20 - Khu dân cư NTM kiểu mẫu, vườn mẫu tại xã Đức An, huyện Đức Thọ

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp Sở Tài chính rà soát, báo cáo tình hình nợ xây dựng cơ bản tại các xã phấn đấu đạt chuẩn NTM, NTM  nâng cao, NTM kiểu mẫu được các huyện, thành phố, thị xã đề xuất thẩm định, trong đó làm rõ nợ đã có kế hoạch nguồn vốn để trả và nợ đọng  nếu có), báo cáo Ban Chỉ đạo tỉnh, UBND tỉnh (qua Văn phòng Điều phối NTM tỉnh) trước ngày 10/8/2019.

UBND tỉnh đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh thẩm định quy trình và kết quả lấy ý kiến tham gia của các tổ chức chính trị - xã hội và lấy ý kiến về sự hài lòng người dân của cấp xã, cấp huyện, thực hiện chức năng giám sát theo quy định; chủ trì phối hợp với Văn phòng Điều phối NTM tỉnh trực tiếp lấy ý kiến một số người dân về sự hài lòng và ý kiến phản ánh khác của người dân (nếu có sau khi có kết quả thẩm định của các sở, ngành cấp tỉnh), gửi báo cáo về Ban Chỉ đạo tỉnh, UBND tỉnh trước ngày 10/8/2019.


Lãnh đạo Văn phòng Điều phối NTM tỉnh thẩm đỉnh tiêu chí 20 - Khu dân cư NTM kiểu mẫu, vườn mẫu tại xã Sơn Tân, huyện Hương Sơn

Văn phòng Điều phối NTM tỉnh tổng hợp, đánh giá chung mức độ đạt chuẩn các xã được đề xuất xét công nhận đạt chuẩn và hoàn thiện hồ sơ các xã đảm bảo yêu cầu báo cáo Ban chỉ đạo tỉnh, UBND tỉnh trước ngày 20/8/2019 và tham mưu Hội đồng bỏ phiếu xét, công nhận xã đạt chuẩn NTM, NTM  nâng cao, NTM  kiểu mẫu đợt 1 năm 2019, trước ngày 30/8/2019.

UBND các huyện, thành phố, thị xã chủ động tổ chức thẩm tra các xã phấn đấu đạt chuẩn NTM, NTM  nâng cao, NTM kiểu mẫu năm 2019 và gửi hồ sơ đề nghị xét, công nhận xã đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu đối với các xã đủ kiểu kiện về Văn phòng Điều phối NTM tỉnh, các sở, ban, ngành cấp tỉnh trước ngày 25/7/2019 để tổ chức thẩm định./


Ngô Thắng-nongthonmoihatinh.vn

Đánh giá, thẩm định mức độ xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu đợt 1 năm 2019

Thứ sáu - 12/07/2019 17:10
  •  
 
UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành Văn bản số 4548/UBND-NL4 về việc đánh giá, thẩm định mức độ xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu đợt 1 năm 2019

Theo đó, Văn bản yêu cầu các sở, ngành phụ trách tiêu chí: Tổ chức đánh giá, thẩm định từng nội dung của tiêu chí đối với các xã phấn đấu đạt chuẩn NTM, NTM  nâng cao, NTM kiểu mẫu được các huyện, thành phố, thị xã đề xuất thẩm định, đảm bảo khách quan, chính xác, chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh (báo cáo do Giám đốc các sở, Thủ trưởng đơn vị ký), khẳng định rõ tại thời điểm thẩm định: Tiêu chí đạt hay không đạt và ghi rõ hiện trạng tại thời điểm thẩm định, báo cáo đề xuất Ban Chỉ đạo tỉnh, UBND tỉnh trước ngày 10/8/2019.

Lãnh đạo Văn phòng Điều phối NTM tỉnh kiểm tra, thẩm định tiêu chí 20 - Khu dân cư NTM kiểu mẫu, vườn mẫu tại xã Đức An, huyện Đức Thọ

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp Sở Tài chính rà soát, báo cáo tình hình nợ xây dựng cơ bản tại các xã phấn đấu đạt chuẩn NTM, NTM  nâng cao, NTM kiểu mẫu được các huyện, thành phố, thị xã đề xuất thẩm định, trong đó làm rõ nợ đã có kế hoạch nguồn vốn để trả và nợ đọng  nếu có), báo cáo Ban Chỉ đạo tỉnh, UBND tỉnh (qua Văn phòng Điều phối NTM tỉnh) trước ngày 10/8/2019.

UBND tỉnh đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh thẩm định quy trình và kết quả lấy ý kiến tham gia của các tổ chức chính trị - xã hội và lấy ý kiến về sự hài lòng người dân của cấp xã, cấp huyện, thực hiện chức năng giám sát theo quy định; chủ trì phối hợp với Văn phòng Điều phối NTM tỉnh trực tiếp lấy ý kiến một số người dân về sự hài lòng và ý kiến phản ánh khác của người dân (nếu có sau khi có kết quả thẩm định của các sở, ngành cấp tỉnh), gửi báo cáo về Ban Chỉ đạo tỉnh, UBND tỉnh trước ngày 10/8/2019.


Lãnh đạo Văn phòng Điều phối NTM tỉnh thẩm đỉnh tiêu chí 20 - Khu dân cư NTM kiểu mẫu, vườn mẫu tại xã Sơn Tân, huyện Hương Sơn

Văn phòng Điều phối NTM tỉnh tổng hợp, đánh giá chung mức độ đạt chuẩn các xã được đề xuất xét công nhận đạt chuẩn và hoàn thiện hồ sơ các xã đảm bảo yêu cầu báo cáo Ban chỉ đạo tỉnh, UBND tỉnh trước ngày 20/8/2019 và tham mưu Hội đồng bỏ phiếu xét, công nhận xã đạt chuẩn NTM, NTM  nâng cao, NTM  kiểu mẫu đợt 1 năm 2019, trước ngày 30/8/2019.

UBND các huyện, thành phố, thị xã chủ động tổ chức thẩm tra các xã phấn đấu đạt chuẩn NTM, NTM  nâng cao, NTM kiểu mẫu năm 2019 và gửi hồ sơ đề nghị xét, công nhận xã đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu đối với các xã đủ kiểu kiện về Văn phòng Điều phối NTM tỉnh, các sở, ban, ngành cấp tỉnh trước ngày 25/7/2019 để tổ chức thẩm định./


Ngô Thắng

 

Tin cùng chuyên mục