09-11-2019 - 03:21

Các khu dân cư Thọ Tường, Thọ Ninh, yên Mỹ tập trung phát quang, trồng hàng rào xanh các tuyến đường

(Tổ công tác, BPT thôn Thọ Ninh tổ chức trồng hàng rào xanh tuyến từ NVH thôn - trạm y tế xã)

(Tổ công tác, BPT thôn Thọ Ninh tổ chức trồng hàng rào xanh tuyến  trước nhà anh Chương Hoa)

(Thôn Yên Mỹ tổ chức vệ sinh, đắp lề và trồng Hàng rào xanh)

(Tổ công tác, BPT và bà con tổ chức phát quang tuyến từ lối anh Sáng - ra bờ kè - thôn Thọ Tường)

(Tuyến từ Lam Hường - Anh Lâm Vinh sau khi được vệ sinh và trồng hàng rào xanh)